គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 10:5 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​ពួកគេ​ភាគ​ច្រើន​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ព្រះជាម្ចាស់​មិន​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ ដូច្នេះ​ពួកគេ​បាន​ដួល​ស្លាប់​រាត់​រាយ​នៅ​ទីរហោឋាន។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 10

មើល១ កូរិនថូស 10:5នៅក្នុងបរិបទ