គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 1:8 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះអង្គ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​រឹង​មាំ​ដល់​ទី​បំផុត​ដោយ​ឥត​បន្ទោស​បាន​ទៀត​ផង​ នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​របស់​ព្រះយេស៊ូ​គ្រិស្ដ​ជា​ព្រះអម្ចាស់​របស់​យើង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 1

មើល១ កូរិនថូស 1:8នៅក្នុងបរិបទ