គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 1:7 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ហើយ​អ្នក​រាល់គ្នា​មិន​ខ្វះខាត​អំណោយទាន​ណា​មួយ​ឡើយ​ ពេលដែល​កំពុង​ទន្ទឹង​រង់ចាំ​ការ​លេច​មក​របស់​ព្រះយេស៊ូ​គ្រិស្ដ​ជា​ព្រះអម្ចាស់​របស់​យើង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 1

មើល១ កូរិនថូស 1:7នៅក្នុងបរិបទ