គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 1:6 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​សេចក្ដី​បន្ទាល់​អំពី​ព្រះគ្រិស្ដ​បាន​បញ្ជាក់​នៅ​ក្នុង​អ្នក​រាល់គ្នា​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 1

មើល១ កូរិនថូស 1:6នៅក្នុងបរិបទ