គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 1:19 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រោះ​មាន​សេចក្ដី​ចែង​ទុក​ថា៖​ «យើង​នឹង​បំផ្លាញ​ប្រាជ្ញា​របស់​អ្នក​ប្រាជ្ញ​ ហើយ​បដិសេធ​ចំណេះ​របស់​មនុស្ស​ឆ្លាតវៃ»​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 1

មើល១ កូរិនថូស 1:19នៅក្នុងបរិបទ