គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 3:7 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ខ្ញុំ​បាន​ត្រលប់​ជា​អ្នក​បម្រើ​ដំណឹងល្អ​នេះ​តាមរយៈ​អំណោយ​ទាន​ ជា​ព្រះគុណ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ដែល​បាន​ប្រទាន​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ស្រប​ទៅ​តាម​អំណាច​ដ៏​មាន​អានុភាព​របស់​ព្រះអង្គ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 3

មើលអេភេសូ 3:7នៅក្នុងបរិបទ