គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 3:21 Khmer Christian Bible (KCB)

បាន​ប្រកប​ដោយ​សិរី​រុងរឿង​នៅ​ក្នុង​ក្រុមជំនុំ​ និង​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រិស្ដ​យេស៊ូ​គ្រប់​ជំនាន់​ អស់កល្ប​ជានិច្ច​ អាម៉ែន។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 3

មើលអេភេសូ 3:21នៅក្នុងបរិបទ