គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 3:20 Khmer Christian Bible (KCB)

សូម​ឲ្យ​ព្រះអង្គ​ដែល​អាច​ធ្វើ​លើស​លប់​ហួស​ពី​សេចក្ដី​ទាំងឡាយ​ដែល​យើង​សុំ​ ឬ​គិត​ ស្រប​តាម​អំណាច​ដែល​កំពុង​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្នុង​យើង​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 3

មើលអេភេសូ 3:20នៅក្នុងបរិបទ