គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 3:2 Khmer Christian Bible (KCB)

អ្នក​រាល់គ្នា​ពិត​ជា​បាន‍​ឮ​ហើយ​អំពី​តួនាទី​មើល​ការ​ខុសត្រូវ​ ដែល​ជា​ព្រះគុណ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ប្រទាន​មក​ឲ្យ​ខ្ញុំ​សម្រាប់​អ្នក​រាល់គ្នា​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 3

មើលអេភេសូ 3:2នៅក្នុងបរិបទ