គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 3:15 Khmer Christian Bible (KCB)

ដែល​គ្រួសារ​ទាំង​អស់​ ទាំង​នៅ​ស្ថានសួគ៌​ និង​ផែនដី​មាន​ឈ្មោះ​មក​ពី​ព្រះអង្គ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 3

មើលអេភេសូ 3:15នៅក្នុងបរិបទ