គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 3:12 Khmer Christian Bible (KCB)

នៅ​ក្នុង​ព្រះអង្គ​ យើង​មាន​សេចក្ដី​ក្លាហាន​ និង​មាន​ផ្លូវ​ទៅ​ព្រះជាម្ចាស់​ដោយ​ការ​ទុកចិត្ដ​តាមរយៈ​ជំនឿ​លើ​ព្រះអង្គ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 3

មើលអេភេសូ 3:12នៅក្នុងបរិបទ