គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 3:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ដើម្បី​បង្ហាញ​ឲ្យ​ការ​គ្រប់គ្រង​ និង​សិទ្ធិ​អំណាច​ទាំងឡាយ​ដែល​នៅ​ស្ថានសួគ៌​ស្គាល់​ប្រាជ្ញា​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ដែល​មាន​ជា​ច្រើន​យ៉ាង​នៅ​ពេល​នេះ​ តាមរយៈ​ក្រុមជំនុំ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 3

មើលអេភេសូ 3:10នៅក្នុងបរិបទ