គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 2:22 Khmer Christian Bible (KCB)

រីឯ​អ្នក​រាល់គ្នា​ក៏​ដូច្នោះ​ដែរ​ អ្នក​រាល់គ្នា​កំពុង​ត្រូវ​បាន​សង់​ឡើង​ជាមួយ​គ្នា​ឲ្យ​ទៅ​ជា​ដំណាក់​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​នៅ​ក្នុង​ព្រះវិញ្ញាណ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 2

មើលអេភេសូ 2:22នៅក្នុងបរិបទ