គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 2:18 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រោះ​តាមរយៈ​ព្រះអង្គ​ យើង​ទាំង​ពីរ​មាន​ផ្លូវ​ទៅ‍​ឯ​ព្រះវរបិតា​ដោយ​ព្រះវិញ្ញាណ​តែ​មួយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 2

មើលអេភេសូ 2:18នៅក្នុងបរិបទ