គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 1:9 Khmer Christian Bible (KCB)

ទាំង​បង្ហាញ​ឲ្យ​យើង​ស្គាល់​សេចក្ដី​អាថ៌កំបាំង​នៃ​បំណង​របស់​ព្រះអង្គ​ ស្រប​តាម​ការ​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ​របស់​ព្រះអង្គ​ដែល​បាន​គ្រោង​ទុក​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​មួយ​អង្គ​នោះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 1

មើលអេភេសូ 1:9នៅក្នុងបរិបទ