គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 1:5 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះអង្គ​បាន​តម្រូវ​យើង​ទុក​ជា​ស្រេច​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​កូន​សម្រាប់​ព្រះអង្គ​តាមរយៈ​ព្រះយេស៊ូ​គ្រិស្ដ​ស្រប​តាម​បំណង​ដែល​ព្រះអង្គ​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 1

មើលអេភេសូ 1:5នៅក្នុងបរិបទ