គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 1:4 Khmer Christian Bible (KCB)

តាម​ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​ជ្រើសរើស​យើង​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រិស្ត​ តាំង​ពី​មុន​ដើម​កំណើត​ពិភព​លោក​មក​ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​បាន​បរិសុទ្ធ​ ហើយ​ឥត​បន្ទោស​បាន​នៅ​ចំពោះ​ព្រះអង្គ‍​ដោយ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 1

មើលអេភេសូ 1:4នៅក្នុងបរិបទ