គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 1:12 Khmer Christian Bible (KCB)

ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​ដែល​ជា​អ្នក​មាន​សង្ឃឹម​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រិស្ដ​មុន​គេ​បាន​សរសើរ​សិរី​រុងរឿង​របស់​ព្រះអង្គ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 1

មើលអេភេសូ 1:12នៅក្នុងបរិបទ