គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 1:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ឲ្យ​គម្រោង​នោះ​បាន​សម្រេច​នៅ​ពេល​កំណត់​មក​ដល់​ ដើម្បី​ប្រមូល​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ឲ្យ​រួម​គ្នា​តែ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រិស្ដ​ គឺ​ទាំង​អ្វីៗ​នៅ​ស្ថានសួគ៌​ និង​នៅ​ផែនដី​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 1

មើលអេភេសូ 1:10នៅក្នុងបរិបទ