គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 1:1 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​ប៉ូល​ ជា​សាវក​របស់​ព្រះយេស៊ូ​គ្រិស្ដ​តាម​បំណង​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ ជូន​ចំពោះ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ និង​ពួកអ្នក​ស្មោះត្រង់​ទាំងឡាយ​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រិស្ដ​យេស៊ូ​ដែល​នៅ​ក្រុង​អេភេសូរ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 1

មើលអេភេសូ 1:1នៅក្នុងបរិបទ