គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 9:20 Khmer Christian Bible (KCB)

ទាំង​និយាយ​ថា​ នេះ​ជា​ឈាម​នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​បង្គាប់​មក​អ្នក​រាល់គ្នា។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 9

មើលហេព្រើរ 9:20នៅក្នុងបរិបទ