គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 9:17 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​បណ្ដាំមរតក​អាច​យក​ជា​ការ​បាន​ លុះ​ត្រា​តែ​អ្នក​សរសេរ​បាន​ស្លាប់​ហើយ​ ប៉ុន្ដែ​ពេល​អ្នក​សរសេរ​នៅ​រស់នៅ​ឡើយ​ បណ្ដាំ​នោះ​មិន​អាច​យក​ជា​ការ​បាន​ទេ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 9

មើលហេព្រើរ 9:17នៅក្នុងបរិបទ