គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 9:16 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​ទី​ណា​មាន​បណ្ដាំ​មរតក​ ទី​នោះ​ត្រូវ​តែ​មាន​សេចក្ដី​បញ្ជាក់​ថា​ អ្នក​ដែល​សរសេរ​បណ្ដាំបាន​ស្លាប់​ហើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 9

មើលហេព្រើរ 9:16នៅក្នុងបរិបទ