គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 8:2 Khmer Christian Bible (KCB)

ជា​អ្នក​បម្រើ​ការ​នៅ​ក្នុង​ទី​បរិសុទ្ធ​ និង​នៅ​ក្នុង​រោង​ដ៏​ពិត​ដែល​ព្រះអម្ចាស់​ជា​អ្នក​សង់​ មិន​មែន​មនុស្ស​ទេ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 8

មើលហេព្រើរ 8:2នៅក្នុងបរិបទ