គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 6:8 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​បើ​ដី​នោះ​ដុះ​សុទ្ធ​តែ​បន្លា និង​កន្ត្រើយវិញ​ ដី​នោះ​គ្មាន​តម្លៃ​សោះ​ឡើយ​ បន្ដិច​ទៀត​នឹង​ត្រូវ​បណ្តា​សារ​ ហើយ​នៅ​ទី​បញ្ចប់​នឹង​ត្រូវ​គេ​ដុត​ចោល​តែ​ម្ដង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 6

មើលហេព្រើរ 6:8នៅក្នុងបរិបទ