គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 6:5 Khmer Christian Bible (KCB)

បាន​ភ្លក់​ព្រះបន្ទូល​ដ៏​ល្អ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ និង​អំណាច​នៃ​លោក​ខាងមុខ​រួច​ហើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 6

មើលហេព្រើរ 6:5នៅក្នុងបរិបទ