គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 6:3 Khmer Christian Bible (KCB)

បើ​ព្រះជាម្ចាស់​អនុញ្ញាត​ នោះ​យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​នេះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 6

មើលហេព្រើរ 6:3នៅក្នុងបរិបទ