គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 6:20 Khmer Christian Bible (KCB)

ជា​កន្លែង​ដែល​ព្រះយេស៊ូ​បាន​យាង​ចូល​ទៅ​មុន​ជំនួស​យើង​ រួច​ព្រះអង្គ​បាន​ត្រលប់​ជា​សម្ដេច​សង្ឃ​ដូច​លោក​ម៉ិលគីស្សាដែក​រហូតអស់កល្ប​ជានិច្ច។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 6

មើលហេព្រើរ 6:20នៅក្នុងបរិបទ