គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 6:17 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ ព្រះជាម្ចាស់​ចង់​បង្ហាញ​អស់​អ្នក​ស្នង​មរតក​តាម​សេចក្ដី​សន្យា​ឲ្យឃើញ​កាន់​តែ​ច្បាស់​ពី​បំណង​ដែល​មិន​ចេះ​ប្រែប្រួល​របស់​ព្រះអង្គ​ ហេតុ​នេះ​ហើយ​បានជា​ព្រះអង្គ​ធានា​ដោយ​ព្រះបន្ទូល​សម្បថ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 6

មើលហេព្រើរ 6:17នៅក្នុងបរិបទ