គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 6:11 Khmer Christian Bible (KCB)

យើង​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​បង្ហាញ​សេចក្តី​ឧស្សាហ៍​ដដែល​ ដើម្បី​ឲ្យ​បាន​ជឿជាក់​ទាំង​ស្រុង​លើ​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​រហូត​ដល់​ទី​បញ្ចប់​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 6

មើលហេព្រើរ 6:11នៅក្នុងបរិបទ