គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 5:4 Khmer Christian Bible (KCB)

គ្មាន​អ្នកណា​ម្នាក់​អាច​ទទួល​បាន​កិត្តិយស​នេះ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ទេ​ មាន​តែ​អស់​អ្នក​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ត្រាស់​ហៅ​ដូច​លោក​អើរ៉ុន​ប៉ុណ្ណោះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 5

មើលហេព្រើរ 5:4នៅក្នុងបរិបទ