គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 12:13 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ចូរ​តម្រង់​ផ្លូវ​ឲ្យ​ត្រង់​សម្រាប់​ជើង​របស់​អ្នក​រាល់គ្នា​ ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​ពិការ​ជើង​ត្រូវ​បែរ​ចេញ​ឡើយ​ ប៉ុន្តែ​ឲ្យ​បាន​ជា​វិញ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 12

មើលហេព្រើរ 12:13នៅក្នុងបរិបទ