គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 11:25 Khmer Christian Bible (KCB)

គាត់​ជ្រើសរើស​យក​ការ​រងទុក្ខ​លំបាក​ជាមួយ​ប្រជារាស្ដ្រ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ជាង​ការ​សប្បាយ​តែ​មួយ​ភ្លែតក្នុង​បាប។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 11

មើលហេព្រើរ 11:25នៅក្នុងបរិបទ