គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 10:19 Khmer Christian Bible (KCB)

ហេតុនេះ​បងប្អូន​អើយ!​ យើង​មាន​សេចក្ដី​ក្លាហាន​ចូល​ក្នុង​ទី​បរិសុទ្ធ​បំផុត​ ដោយសារ​ឈាម​របស់​ព្រះយេស៊ូ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 10

មើលហេព្រើរ 10:19នៅក្នុងបរិបទ