គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 10:17 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះអង្គ​ក៏មាន​បន្ទូល​ទៀត​ថា៖​ «យើង​មិន​នឹក​ចាំ​ពី​បាប​ និង​សេចក្ដី​ទុច្ចរិត​របស់​ពួកគេ​ទៀត​ឡើយ»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 10

មើលហេព្រើរ 10:17នៅក្នុងបរិបទ