គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 1:1 Khmer Christian Bible (KCB)

កាល​ពីដើម​ ព្រះជាម្ចាស់​មាន​បន្ទូល​មក​កាន់​ដូនតា​របស់​យើង​តាមរយៈ​ពួកអ្នក​នាំ​ព្រះបន្ទូល​ ជាច្រើន​លើក​ច្រើន​សា​ដោយ​ប្រើ​របៀប​ផ្សេងៗជា​ច្រើន​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 1

មើលហេព្រើរ 1:1នៅក្នុងបរិបទ