គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 8:9 Khmer Christian Bible (KCB)

រីឯ​សត្វ​ដែល​មាន​ជីវិត​រស់​នៅ​ក្នុង​សមុទ្រ​បាន​ស្លាប់​អស់​មួយ​ភាគ​បី​ ហើយ​នាវា​ទាំងឡាយ​ក៏​ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ​អស់​មួយ​ភាគ​បី​ដែរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 8

មើលវិវរណៈ 8:9នៅក្នុងបរិបទ