គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 8:6 Khmer Christian Bible (KCB)

រួច​ទេវតា​ទាំង​ប្រាំពីរ​ដែល​មាន​ត្រែ​ប្រាំពីរ​នោះ​បាន​ប្រុងប្រៀប​ផ្លុំ​ត្រែ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 8

មើលវិវរណៈ 8:6នៅក្នុងបរិបទ