គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 8:2 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​ឃើញ​ទេវតា​ទាំង​ប្រាំពីរ​រូប​ដែល​ឈរ​នៅ​មុខ​ព្រះជាម្ចាស់​ បាន​ទទួល​ត្រែ​ប្រាំពីរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 8

មើលវិវរណៈ 8:2នៅក្នុងបរិបទ