គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 8:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ផ្កាយ​នោះ​ឈ្មោះ​ស្លែង​ ហើយ​ទឹក​មួយ​ភាគ​បី​បាន​ត្រលប់​ទៅ​ជា​ល្វីង​ដូច​ស្លែង។​ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​ទឹក​នោះ​ ពី​ព្រោះ​បាន​ត្រលប់​ជា​ល្វីង​អស់​ហើយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 8

មើលវិវរណៈ 8:11នៅក្នុងបរិបទ