គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 8:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ទេវតា​ទីបី​ក៏​ផ្លុំ​ត្រែ​ឡើង​ នោះ​មាន​ផ្កាយ​មួយ​យ៉ាង​ធំ​ឆេះ​ដូច​ចន្លុះ​បាន​ធ្លាក់​ពី​លើ​មេឃ​ទៅ​ក្នុង​ទន្លេ​ទាំងឡាយ​អស់​មួយ​ភាគ​បី​ និង​ទៅ​ក្នុង​ប្រភព​ទឹក​ទាំងឡាយ​ដែរ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 8

មើលវិវរណៈ 8:10នៅក្នុងបរិបទ