គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 8:1 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេល​កូនចៀម​បក​ត្រា​ទីប្រាំពីរ​ នោះ​មាន​សភាព​ស្ងាត់ស្ងៀម​នៅ​ស្ថានសួគ៌​ ប្រហែល​កន្លះ​ម៉ោង​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 8

មើលវិវរណៈ 8:1នៅក្នុងបរិបទ