គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 7:5 Khmer Christian Bible (KCB)

ពី​កុលសម្ព័ន្ធ​យូដា​ មាន​មួយម៉ឺន​ពីរពាន់​នាក់​បាន​បោះ​ត្រា​ ហើយ​ពី​កុលសម្ព័ន្ធ​រូបេន​ មាន​មួយម៉ឺន​ពីរពាន់​នាក់​ ពី​កុលសម្ព័ន្ធ​កាដ​ មាន​មួយម៉ឺន​ពីរពាន់​នាក់​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 7

មើលវិវរណៈ 7:5នៅក្នុងបរិបទ