គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 3:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ដោយ​ព្រោះ​អ្នក​បាន​កាន់​តាម​ពាក្យ​របស់​យើង​ដែល​ឲ្យ​ស៊ូទ្រាំ​ នោះ​យើង​នឹង​រក្សា​អ្នក​ឲ្យ​រួចផុត​ពី​គ្រា​នៃ​សេចក្ដី​វេទនា​ ដែល​បម្រុង​នឹង​មក​លើ​ពិភព​លោក​ទាំង​មូល​ដើម្បី​ល្បងល​ពួកអ្នក​ដែល​រស់​នៅ​លើ​ផែនដី។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 3

មើលវិវរណៈ 3:10នៅក្នុងបរិបទ