គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 22:13 Khmer Christian Bible (KCB)

យើង​ជា​អាលផា​ និង​ជា​អូមេកា​ គឺ​ជា​មុនគេ​ និង​ជា​ក្រោយគេ​ ហើយ​ជា​ដើម​ដំបូង​ និង​ជា​ចុង​បំផុត»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 22

មើលវិវរណៈ 22:13នៅក្នុងបរិបទ