គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 21:21 Khmer Christian Bible (KCB)

ទ្វារ​ទាំង​ដប់ពីរ​ធ្វើ​ពី​គជ់​ដប់ពីរ​ ទ្វារ​នីមួយៗ​ធ្វើ​ពី​គជ់​មួយ​ ហើយ​ផ្លូវ​របស់​ក្រុង​នោះ​ធ្វើ​ពី​មាស​សុទ្ធ​ដែល​ថ្លា​ដូច​កែវ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 21

មើលវិវរណៈ 21:21នៅក្នុងបរិបទ