គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 20:15 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​បើ​អ្នកណា​ដែល​មិន​ឃើញ​មាន​ឈ្មោះ​កត់​ទុក​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ជីវិត​ អ្នក​នោះ​ត្រូវ​បោះ​ទៅ​ក្នុង​បឹងភ្លើង​នោះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 20

មើលវិវរណៈ 20:15នៅក្នុងបរិបទ