គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 17:2 Khmer Christian Bible (KCB)

ពួក​ស្ដេច​នៅ​ផែនដី​បាន​ប្រព្រឹត្ដ​អំពើ​អសីលធម៌​ខាង​ផ្លូវ​ភេទ​ជាមួយ​នាង​ ហើយ​ពួកអ្នក​ដែល​រស់​នៅ​លើ​ផែនដី​បាន​ស្រវឹង​ដោយសារ​ស្រា​នៃ​អំពើ​អសីលធម៌​ខាង​ផ្លូវ​ភេទ​របស់​នាង»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 17

មើលវិវរណៈ 17:2នៅក្នុងបរិបទ