គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 8:24 Khmer Christian Bible (KCB)

ពួកគេ​បាន​ចូល​មក​ជិត​ដាស់​ព្រះអង្គ​ថា៖​ «លោក​គ្រូ!​ លោក​គ្រូ!​ យើង​កំពុងតែ​វិនាស​ហើយ»​ ព្រះអង្គ​ក៏​ភ្ញាក់​ឡើង​ បន្ទោស​ខ្យល់ ​និង​ទឹក​រលក​ ហើយ​វា​ក៏​ឈប់​ រួច​ក៏​ស្ងប់​ទៅ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 8

មើលលូកា 8:24នៅក្នុងបរិបទ