គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 7:15 Khmer Christian Bible (KCB)

បុរស​នោះ​ក៏​ក្រោក​អង្គុយ​ ហើយ​ចាប់​ផ្ដើម​និយាយ​ រួច​ព្រះអង្គ​បាន​ប្រគល់​អ្នក​កំលោះ​នោះ​ឲ្យ​ម្ដាយ​របស់​គាត់​វិញ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 7

មើលលូកា 7:15នៅក្នុងបរិបទ